Your browser is not Javascript enable or you have turn it off. We recommend you to activate for better security reasonBlankmedieafgift udvides til PC'er, smartphones mv. – Smart TV, bokse fritages - FlatpanelsDK

Blankmedieafgift udvides til PC'er, smartphones mv. – Smart TV, bokse fritages

11 Feb 2021 | Rasmus Larsen |

Blankmedieordningen udvides fra blanke skiver til også at omfatte salg af PC'er, smartphones og tablets. Afgiften skal kompensere kunstnerne for lovlig kopiering af film og musik, lyder det, selvom danskerne streamer løs.

"Afspejler den teknologiske udvikling"

Efter en dom i landsretten i 2016 øjnede Copydan mulighed for, at blankmedieafgiften kunne udvides fra kun af omfatte blankmedier (CD/DVD/Blu-ray) til også at omfatte indbyggede lagringsmedier i PC'er, håndholdte enheder mv. Sådan bliver det fremover. Det står klart efter Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Frie Grønne har indgået en politisk aftale om at ændre blankmedieordningen. - "Vi er kommet i mål med en politisk aftale, som afspejler den teknologiske udvikling, markedet for lagringsmedier og ændringer i danskernes privatkopieringsadfærd. Og vi har fået løst en opgave, som den tidligere regering ikke kunne løse. En modernisering af blankmedieordningen har været længe undervejs. I dag kom vi i mål med at sikre kunstnerne kompensation. Det har stor betydning for branchen – og særligt i en tid, hvor den virkelig er i knæ på grund af Corona," siger Kulturminister Joy Mogensen. Afgiften omfatter lovlig kopiering i private hjem af film, musik og lignende. Blankmedieafgiften blev indført i en tid, hvor forbrugerne i stor stil kopierede mediefiler til blanke skiver. I dag er streaming af musik, film og andre medietyper udbredt. Ved streaming kopieres indholdet ikke og forbrugerne betaler allerede til rettighedshaverne via deres abonnement.

Blankmedieordning

Blankmedieafgiften udvides til nu også at omfatte indbyggede lagringsmedier

Dyrere elektronikprodukter

Den ændrede blankmedieordning vil betyde dyrere elektronikprodukter, blandt andet PC'er, smartphones, tablets og eksterne harddiske, for forbrugerne. Det er producenter og importører, som pålægges at betale afgiften, men "i praksis overvælter producenterne/importørerne afgiften på forbrugerne via højere priser på lagringsmedierne". Der er per design, oplyser Kulturministeriet. - "Aftalen betyder, at de forskellige lagringsmedier afgiftspålægges ud fra et samlet årligt kompensationsniveau på 93 mio. kr. Kompensationen til rettighedshaverne vil herefter afhænge af salget af de forskellige lagringsmedier," fremgår det. Omvendt vil Smart TV, media gateway-enheder såsom Apple TV og Nvidia Shield samt spilkonsoller være fritaget. Det samme vil gamle typer blankmedier såsom kassettebånd og VHS-bånd. - "En god aftale, der sikrer, at rettighedshaverne kompenseres, når deres produkter kopieres. Kunstnernes mulighed for betaling for deres arbejde er udfordret af nye tjenester, digitale muligheder og tech-giganter. Med denne aftale sikrer vi et bedre grundlag for, at kunsternes betales for deres arbejde," siger Kasper Sand Kjær, Socialdemokratiet.  Den tidligere statslige medfinansiering, 'DVD-kompensation', ophæves i forbindelse med den nye ordning, som er fuldt ud brugerfinansieret.

Fakta om moderniseret blankmedieordning

1. Opkrævningsmodellen Blankmedievederlaget pålægges de enkelte lagringsmedier, som er egnede til privatkopiering, og hvor kopieringen skønnes at medføre en skade for rettighedshaverne, der overstiger en minimal skade. Det gælder løse lagringsmedier i form af fx blanke cd’er, dvd’er og usb-stiks, og integrerede lagringsmedier i form af fx smartphones, computere og tablets. Følgende medier bliver en del af ordningen: - Cd - Dvd/Blu-ray - Usb-stik - Hukommelseskort - Ekstern harddisk - Netværksharddisk - Smartphone - Tablet - Bærbar computer - Stationær computer Følgende medier fritages fra ordningen på grund af minimal skadesvirkning for rettighedshaverne ved kopiering på disse medier eller det forhold, at mediet er uegnet til privatkopiering: - Kassettebånd - Mini Disc - Vhs-bånd - Smartwatch - Smart TV - Media gateway - Spillekonsol Kulturministeriet vil inden ordningen træder i kraft og efter drøftelse med aftaleparterne foretage en vurdering af, om de foreslåede fritagne lagringsmedier efter nærmere undersøgelse bør indgå i ordningen og/eller om andre lagringsmedier måtte være relevante at inddrage. 2. Ophævelse af dvd-kompensationen Den nye blankmedieordning skal være fuldt ud brugerfinansieret. Derfor er aftaleparterne enige om, at den statslige medfinansiering af ordningen i form af dvd-kompensationen afskaffes, således at dvd-kompensationen udbetales sidste gang i 2022 for afregningsåret 2021. 3. Administrativ håndterbar Aftaleparterne er enige om, at ordningen skal være så administrativ enkel som muligt under hensyntagen til såvel de omfattede erhvervsdrivende som rettighedshaverne repræsenteret ved den til enhver tid godkendte organisation, der administrerer ordningen på vegne af de berørte rettighedshavere. Kulturministeren indgår i dialog med relevante repræsentanter for erhvervslivet og rettighedshaverne om den administrative tilrettelæggelse af ordningen. 4. Kompensationsniveau Kompensationen til rettighedshaverne beregnes på baggrund af de af ordningen omfattede medier, der er solgt til private forbrugere, samt de af ordningen omfattede medier, der som led i ansættelsesforhold stilles helt eller delvist til rådighed til privat brug for medarbejdere. Aftaleparterne er enige om, at taksterne for de af ordningen omfattede lagringsmedier fastsættes således, at de ville give et provenu på 93 mio. kr. baseret på et gennemsnit af salgstallene for lagringsmedierne i 2018, 2019 og 2020. Taksterne fastsættes af kulturministeren efter drøftelse med aftaleparterne – første gang i 2021 med virkning fra 2022. De fastsatte takster og de omfattede medier forbliver gældende indtil, at aftaleparterne er enige om at ændre dem. Det løbende provenu til rettighedshaverne opstår ved, at de fastsatte takster pålægges det løbende salg i det pågældende år (første gang i 2022). 5. Evaluering Aftaleparterne er enige om, at ordningen evalueres første gang i 2023 baseret på salgstallene i 2022 og herefter evalueres hvert 3. år. Evalueringen skal belyse udviklingen i danskernes privatkopieringsadfærd og markedet for lagringsmedier. Kulturministeren skal indkalde til drøftelser med aftaleparterne med henblik på at drøfte eventuelle ændringer i omfattede medier og de gældende takster, når resultatet af evalueringen foreligger og efterfølgende hvert 3. år. Omkostningerne til evalueringen afholdes af ordningens provenu.
Flatpanels
- Kilde: KulturministerietFlere nyheder

B&O slår et slag for miljøvenlige forbruger-værdier: "Game-changer"

17 Sep 2021 |

Disney+ er nu tilgængelig på Panasonic TV fra 2017 og frem

17 Sep 2021 |

Analytikere: Disneys armlægning med biograferne er kun på pause

16 Sep 2021 |

Samsung Display starter produktion af 90Hz OLED til laptops

16 Sep 2021 |

2021 TV Shootout: Sony A90J vinder 'King of 4K TV' – LG ZX er 'King of 8K TV'

15 Sep 2021 |